İş Etiği Kurallarımız | AN-EL AN-EL Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri San. A.Ş. Ana Sayfası

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

AN-EL

ETİK KURALLAR

AN-EL, sorumluluk sahibi bir işveren ve iyi bir kurum olarak insan hayatını tehlikeye atmayan, elektrikli cihazların fonksiyonlarını gerçekleştirecek ürünleri geliştirip üretme konusunda çaba göstermektedir. Tüm faaliyetlerimiz hem insan hakları, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili hükümlere hem de çevreyle ilgili hükümlere uygun bir şekilde “sürdürülebilirlik” ana fikri ile yürütülmelidir.

İş Etiği Kurallarına uyulmasını sağlamak tüm çalışanların ve yönetimin sorumluluğu altındadır. Uyumsuzluk hallerinde, söz konusu uyumsuzluğu ilgili birimdeki sorumlu kişilere rapor etmesi için çalışanlar özendirilir ve bunu yapmaları kendilerinden beklenir. Ayrıca, hiçbir misilleme ya da başka aksi tesirler olmayacağı konusunda güvence verilir. Bu İş Etiği Kuralları tüm faaliyet alanlarındaki çalışanlarımızı ve başta tedarikçilerimiz olmak üzere diğer paydaşlarımız için uyulması zorunlu kurallardır.

Yasalar ve yönetmelİkler

AN-EL ve tedarikçileri, faaliyet ve istihdama ilişkin yasa ve yönetmelikler ile tam bir uygunluk içinde hareket edecektir. Tedarikçiler de bu kurallara uymayı kabul edecektir.

Çocuk İşçİlİğİ

Çocuk İşçi hiçbir biçimde çalıştırılamaz. Uygun işlerde (yaz dönemi çalışması – staj vb.) genç işçi (16 yaşından gün almış) çalıştırılabilir. Reşit olmamış kişiler için, ilgili yasalara göre çalışma şartları, çalışma saatleri ve yaşına uygun maaşı sağlamaktan yönetim sorumludur.

Zorla çalıştırma

Zorla ya da gönülsüz çalıştırma hiçbir biçimde hoş görülmez. Bir kişinin kendi isteği ya da seçimi dışındaki her türlü çalıştırma şekli buna dâhildir. Çalışan kendi iş sözleşmesinde belirtilen işleri yerine getirmekle yükümlüdür.

İş sağlığı ve güvenlİğİ

Tüm çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunulacaktır. İşveren, iş kazaları ya da meslek hastalıklarını önlemek için uygun tedbirleri almalıdır. Çalışan kendi sağlığını korumak ve çalışma sürekliliğini önemsemekle yükümlüdür.

Eşİt muamele

AN-EL kültürel farklılıkları kabul eder ve saygı duyar. Tüm çalışanlar, işe alınma, terfi, maaş, sosyal haklar, eğitim, işten çıkarılma ve iş akdinin feshi de dâhil her türlü istihdam kararlarında eşit muamele görürler.

Taciz ve kötü muamele

Hiçbir çalışan fiziksel cezalandırmaya veya fiziksel cinsel, psikolojik ya da sözlü taciz veya kötü muameleye maruz bırakılmayacaktır.

Çalışma saatlerİ

AN-EL, tüm çalışanlar için çalışma saatlerini; günde 8 saat çalışma zamanı ile günde 1 saat dinlenme zamanı olacak şekilde düzenler. Yıllık 270 saat fazla mesai haricinde, haftada 45 saatten fazla çalışma talep edilmeyecektir. Olağanüstü haller dışında, tüm işçilere, her yedi günlük zaman diliminde en az bir gün tatil hakkı verilecektir.

Ödeme

Maaş ve fazla mesai ücretleri, ilgili mevzuatın öngördüğü asgari düzeye eşit olacak ya da bunu aşacaktır.

Çevresel uyum

Çevresel sorunlar, AN-EL çalışanları için öncelikli ve önemlidir. Üretim süreçlerinde ve insani ihtiyaçların yerine getirilmesinde kullanma ve elden çıkarma sebebiyle oluşan çevresel etkileri asgari düzeye indirme amacıyla bütüncül bir yaklaşımı benimser. İlgili birimler, emisyonlar, atık ve kaynak tüketimini de içeren tüm ilgili çevresel etkileri ele almak için uygun adımları atacaktır. Birimlerin çevresel standart ve performansına yönelik sürekli iyileşme amaçlayan bir yönetim sistemi bulunacaktır.

Tedarİkçİ ve İş ortaklarımıza karşı sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

Hedİye verme ve alma

Çalışanlar, tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmez, 3. kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaz. 3. kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği şirket üst yönetimi tarafından belirlenir. Reklam ve promosyon amaçlı hediyeler kişisel kullanıma yönelik olmamalıdır.

Gİzlİlİk

Rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgilerin kullanımı, paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin sağlanması şirketimizin ve çalışanların ortak sorumluluğudur. Bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dâhilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Çatışma Bölgelerİnde Çıkarılan Madenlerİn Yasaklanması

Biz Demokratik Kongo Cumhuriyeti veya sınır ülkelerde insan hakları ihlallerine katkıda bulunabilecek çatışma mineralleri içeren her türlü malzemeyi tedarik etmeme konusundaki kararlılığımızı bildirmekteyiz. AN-EL, tüm tedarikçilerinden tungsten, tantal, kalay ve altın (3TGs) için menşe hakkında bilgi vermesini ve kendi tedarik zinciri içinde kontroller yapmasını beklemektedir.

İzleme ve uyum

Yönetim, çalışanları bu kurallar hakkında, hakları, görevleri ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmekten ve bunları uygulamaktan sorumludur. Yönetim, kendisinin ve tedarikçilerinin bu kurallara uyumunu göstermek amacıyla uygun belgeleri sağlamaktan da sorumludur. İş Etiği Kurallarını veya Şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fi illeri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

E-BÜLTEN

Yeni ürünlerimizden haberdar olmak için e-posta adresinizi girebilirsiniz.


Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikamızı ve İnternet Sitesi Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.x